Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Szkolny program profilaktyki

Oprac. Anna Adryjanek na podstawie Konferencji Nauczycieli OLPI we Wdzydzach'2002

Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu o główne idee naszej szkoły, zawarte w statucie, koncepcji edukacji i programie wychowawczym OLPI. Dotyczy profilaktyki niepowodzeń szkolnych, spowodowanych różnorodnymi przyczynami. 

1. DIAGNOZA

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY

SPOSOBY

NARZĘDZIA

Rozpoznanie źródeł , przyczyn niepowodzeń szkolnych i innych problemów uczniów objętych programem profilaktyki, zakwalifikowanie ich do jednej z wymienionych grup:

 

 

 

 

a) trudności w nauce,

dyrektor OLPI, zastępca dyr. ds. pedagog., wychowawca klasy, opiekun indywidualny, psycholog, pedagog, nauczyciel towarzyszący.

w bezpośrednich rozmowach z rodzicami i kandydatem (rekrutacja),

rozmowa z rodzicami, rozmowa z kandydatem na ucznia OLPI,

kwestionariusz dla rodziców, kwestionariusz kandydata na ucznia OLPI, kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

b) kłopoty i problemy rodzinne

osoby prowadzące spotkania rekrutacyjne

według kalendarza

spotkania rekrutacyjne z rodzicami oraz kandydatami, piknik OLPI

zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi oraz pedagogiki zabawy

c) trudności natury społecznej, środowiskowej

opiekun klasy, wychowawca indywidualny, psycholog, pedagog.

wrzesień, październik (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z psychologiem i wychowawcą).

tworzenie Indywidualnego Planu Nauczania, przeprowadzenie i analiza ankiety na temat zagrożeń uzależnieniem, omówienie jej z uczniami i nauczycielami na spotkaniu nauczycieli

kwestionariusz Indywidualnego Planu Nauczania, kwestionariusz ankiety, opracowanie ankiety

d) trudności typu psychologicznego, wewnętrzne

wszyscy nauczyciele i pracownicy

cały rok szkolny

rozmowy, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki, latające dni itp.

dokumentacja wychowawcy, kwestionariusz sprawozdania z dnia latającego, inne materiały nauczycieli, dzienniki lekcyjne2. DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

DZIAŁANIA

SPOSOBY

OSOBY

TERMINY

NARZĘDZIA

1.Gromadzenie wiedzy i informacji na temat uczniów palących papierosy.

1.Tworzenie bazy danych w postaci listy i dokumentacji o złamaniu dobrowolnej deklaracji.

1.Główna księgowa, sekretarka, opiekun roku i wychowawca indywidualny, nauczyciele dyżurujący.

1.Cały rok szkolny.

1.Lista osób niepalących, dokumentacja w teczce ucznia.

2.Promowanie stylu życia bez papierosa – przyznawanie ulgi w czesnym uczniom, którzy nie palą papierosów.

2.Zawieranie umowy pisemnej z uczniem, który dobrowolnie deklaruje się, że nie będzie palił papierosów w szkole, na jej terenie, w drodze do szkoły, ze szkoły do domu, na imprezach szkolnych.

2.Prowadzący szkołę, dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniów, opiekun klasy.

2.Wrzesień i cały rok szkolny.

2.Regulamin uzgodniony z Radą Rodziców i Samorządem Uczniów (STATUT OLPI, Art.9, pkt.2.), formularz umowy opiekuna klasy z uczniem.

3.Kontrolowanie uczniów palących papierosy

3.Dyżury nauczycieli OLPI na terenie szkoły.

3.Wychowawca indywidualny, nauczyciele

3.Cały rok szkolny

3.Harmonogram dyżurów

4.Wspieranie różnorodnych form aktywności, popularyzowanie prowadzenia zdrowego trybu życia.

4.Możliwość wyboru przez uczniów dowolnych zajęć sportowych i uczęszczania na nie, organizowanie wycieczek rowerowych, spływów kajakowych, wyjazdów na narty, obozów wędrownych, zielonych szkół, latających dni; tworzenie fakultetów: biologia człowieka, ekologia, biologia.

4.Opiekun klasy, wychowawca indywidualny, nauczyciele w-f, biologii, inni.

4.Według planu lekcji oraz kalendarza OLPI

4.Plan lekcji, kalendarz OLPI, zakres obowiązków opiekuna klasy, wychowawcy indywidualnego i nauczyciela OLPI, KONCEPCJA EDUKACJI OLPI

5.Prowadzenie zajęć edukacji obywatelskiej, które w programie zawierają treści na temat uzależnień w szczególności narkomani i narkotyków, nikotynizmu, alkoholizmu, uzależnień od leków czy od komputera; dalej na temat przemocy i konfliktów społecznych.

5.Zajęcia opiekuna klasy na godzinie wychowawczej i edukacji obywatelskiej, rozmowy w trakcie spotkań z wychowawcą indywidualnym.

5.Opiekun klasy, wychowawca indywidualny, zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych, psycholog, pedagog, nauczyciele.

5.Według planu lekcji i harmonogramu indywidualnych spotkań

5.Program zajęć wychowawczych, program zajęć wychowania obywatelskiego

6.Przeprowadzanie testów na obecność narkotyków w organizmie uczniom, których zachowanie wskazuje na wpływ środków odurzających

6. Przeprowadzanie testów w Akademii Medycznej

6.Dyrektor, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych, psycholog, nauczyciel towarzyszący.

6.W razie konieczności po zgłoszeniu zachowania ucznia.

6.II poprawka do Deklaracji Nauczycieli i Uczniów OLPI przyjęta na Zgromadzeniu ogólnym dnia 7 marca 2001; specjalistyczne testy na obecność narkotyków w organizmie.

7.Regulacja życia szkoły, postępowania i stosunków społecznych wspólnoty szkołę tworzącej.

7.Opieranie się w życiu szkolnym na Statucie OLPI, Koncepcji Edukacji OLPI oraz Deklaracji nauczycieli i Uczniów OLPI.

7.Cała wspólnota OLPI.

7.Cały rok.

7.Statut OLPI, Koncepcja Edukacji, Deklaracja Nauczycieli i Uczniów OLPI

8.Zachęcanie uczniów do aktywności społecznej, przeciwdziałania przemocy, wspomagania słabszych i samopomocy uczniowskiej.

8.Ustalanie i stosowanie kryteriów oceny z zachowania, działania wychowawcze nauczycieli i wychowawców indywidualnych

8.Grono pedagogiczne

8.Cały rok, a szczególnie w czasie klasyfikacji na okresy i koniec roku

8.Kryteria ocen zawarte w Statucie OLPI

9.Rozwijanie poczucia własnej wartości, rzetelnej samooceny.

9.Zajęcia lekcyjne, wychowawcze, psychologii, terapii pedagogicznej, spotkania z wychowawcą indywidualnym.

9.Cała wspólnota

9.Cały rok.

9.Wszelkie zapisy regulujące proces dydaktyczny i wychowawczy

10.Popularyzowanie właściwych form współżycia społecznego.

10.Dobre przykłady całej wspólnoty, działania dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli, pedagoga i psychologa, zdecydowane reakcje na wszelkie objawy łamania zasad współżycia społecznego.

10.Cała wspólnota

10.Cały rok

10. Wszelkie zapisy regulujące proces wychowawczy

11.Umożliwianie uczniom rozwijania zainteresowań, pozalekcyjnych form działalności i rozwoju, stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesu

11.Tworzenie fakultetów, pozaszkolnych zajęć, latających dni, kół zainteresowań, wycieczek, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych.

11.Nauczyciele OLPI, dyrekcja OLPI

11.Według kalendarza OLPI

11.Regulaminy konkursów, zadania na latające dni, wszelkie zapisy regulujące proces dydaktyczny i wychowawczy

12.Gromadzenie księgozbioru dotyczącego uzależnień, specyficznych trudności w uczeniu się, tworzenie katalogu zawartości czasopism o powyższej tematyce.

12.działania biblioteki oraz pracowni terapii pedagogicznej.

12.Bibliotekarz, psycholog, pedagog, nauczyciele terapi pedagogicznej

12.Cały rok.

12.Księgozbiór oraz katalogi

13.Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.

13.Indywidualizacja nauczania na wszelkich poziomach; działania wychowawcze opiekuna klasy i wychowawcy indywidualnego.

13.Grono pedagogiczne.

13.Cały rok.

13.ITN; IPN; kontrakt; Koncepcja Edukacji, konsultacje, fakultety pomocnicze, metodyka uczenia się, terapia pedagogiczna, pomoc uczniowska, IV okresy w roku, kontrola postępów w dzienniku , kontrola frekwencji, formularz ankiety oceniającej pracę nauczyciela

14.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej ucznia, pomoc w kłopotach rodzinnych.

14.Działania wychowawcze

14.Opiekun klasy, wychowawca indywidualny, pedagog, psycholog, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych

14.Cały rok.

14.Karta obowiązków opiekuna klasy i wychowawcy indywidualnego; zakres obowiązków pedagoga, psychologa i zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych

15.Rozpoznanie sytuacji społecznej i środowiskowej ucznia, pomoc w pokonywaniu trudności.

15.Rozwiązania organizacyjne procesu dydaktycznego i wychowawczego OLPI (np. metodyka uczenia się, praca w grupach, latające dni, imprezy szkolne, spotkania klas, zgromadzenia ogólne, debaty, zloty, biwaki, wycieczki itp.).

15.Opiekunowie klas, nauczyciele, wychowawcy indywidualni, psycholog, pedagog, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych.

15. Cały rok

15.Karta obowiązków opiekuna klasy i wychowawcy indywidualnego; zakres obowiązków pedagoga, psychologa i zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych

16.Rozpoznawanie trudności natury psychologicznej, pomoc w tym zakresie.

16.Rozwiązania organizacyjne procesu dydaktycznego i wychowawczego OLPI (np. metodyka uczenia się, praca w grupach, latające dni, imprezy szkolne, spotkania klas, zgromadzenia ogólne, debaty, zloty, biwaki, wycieczki itp.).

16.Opiekunowie klas, nauczyciele, wychowawcy indywidualni, psycholog, pedagog, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych.

16. Cały rok.

16.Karta obowiązków opiekuna klasy i wychowawcy indywidualnego; zakres obowiązków pedagoga, psychologa i zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych

17.Współpraca z placówkami specjalistycznymi.

17.Spotkania.latające dni itp

17.Opiekunowie klas, nauczyciele, wychowawcy indywidualni, psycholog, pedagog, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych.

17. Cały rok.

17.Karta obowiązków opiekuna klasy i wychowawcy indywidualnego; zakres obowiązków pedagoga, psychologa i zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych.

18.Edukacja nauczycieli, uczniów rodziców

18. Organizacja kursów, szkoleń itp.

18. Zastępca dyrektora do sp. pedagogicznych

18.Według kalendarza OLPI.

18.Zakres obowiązków zastępcy dyr. ds. pedagogicznych


Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt